×
×

Lipiec 1981

► Ukazuje się 1. numer pisma „Obóz” – dwumiesięcznika społeczno-politycznego. Pismo tworzą: Andrzej Ananicz, Krzysztof Dębnicki, Iwanczo Gołybow, Leszek Hensel, Andrzej Jarociński, Jan Malicki, Wojciech Maziarski, Kazimierz Stembrowicz, Edwin Sungarew, Grażyna Szwat-Gołybow, Aleksander Torbanow, Jan Załęski. 

1 LIPCA

► Ukazuje się 1. numer „BIS-u” – Biuletynu Informacyjnego Studentów. W skład redakcji wchodzą: Robert Czarnota, Małgorzata Łapińska, Elżbieta Misiewicz, Anna Katarzyna Skalska, Jolanta Staszewska, Kuba Sufin, Małgorzata Siara. Ukaże się tylko 5 numerów. 

2-5 LIPCA

► Obraduje pierwsza tura I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańsk. Podczas drugiej tury, 13-17 lipca, zebrani wybierają członków Zarządu Regionu, z przewodniczącym Lechem Wałęsą. Zostają przyjęte uchwały dotyczące m.in. projektu ustaw o samorządzie przedsiębiorstw, środków masowego przekazu, czystości wód Zatoki Gdańskiej oraz organizacji regionalnej Związku. WZD zajmuje się także sprawą przyznawania kartek na mięso, popiera marsze protestacyjne Komitetu Obrony Więźniów za Przekonania, ogłasza strajk pracowników poligrafii i kolportażu; powołuje regionalny fundusz społeczny, a także codzienne pismo regionu. Lech Bądkowski zostaje oficjalnie powołany na redaktora naczelnego tygodnika „Samorządność”. Delegaci wystosowują listy do Marszałka Sejmu PRL i premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego […] o spowodowanie w trybie bezzwłocznym wprowadzenia do szerokiego rozpowszechniania filmu w reż. Andrzeja Wajdy pt. „Człowiek z żelaza” […] oraz w sprawie wznowienia druku tygodnika „Przegląd Techniczny – Innowacje”, który przestał się ukazywać z powodu „braku papieru”. 11-osobowe Prezydium Zarządu Regionu zostanie wybrane na jego pierwszym posiedzeniu - 20 lipca, w składzie: Stanisław Fudakowski, Bogusław Gołąb, Maria Grubba, Jacek Kłys, Andrzej Kozicki,  Konrad Marusczyk, Jacek Merkel, Andrzej Opiela, Jan Samsonowicz, Zdzisław Złotkowski.  W listopadzie 1981 Prezydium poszerza swój skład o Adama Drąga i Zbigniewa Lisa. 

4 LIPCA

► W Lesznie obraduje I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Leszczyńskiego. Przewodniczącym Zarządu Regionu zostaje wybrany Eugeniusz Matyja.
► W Bydgoszczy odbywa się I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Przewodniczącym Zarządu Regionu zostaje wybrany Jan Rulewski. 

4-5 LIPCA

► W Toruniu odbywa się I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńskiego. Zebrani uchwalają federacyjną strukturę regionu. Na przewodniczącego Zarządu Regionu wybrany zostaje Antoni Stanikowski.

6-7 LIPCA

► W Katowicach, odbywa się pierwsza tura I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Uczestniczy 871 delegatów. Gośćmi WZD są: działacz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela Wojciech Ziembiński oraz przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze Zbigniew Bujak. Podczas drugiej tury WZD 27-28 lipca wybrany zostaje 62-osobowy Zarząd Regionu z przewodniczącym Leszkiem Waliszewskim. W skład wybranego 17 sierpnia 14-osobowego Prezydium wchodzą: Teresa Baranowska, Ryszard Błaszczyk (wiceprzewodniczący ds. związkowych), Tadeusz Buranowski, Stanisław Bury, Franciszek Byczek (wiceprzewodniczący ds. interwencji), Jerzy Ciepiela (wiceprzewodniczący ds. organizacji i koordynacji działania), Mieczysław Flis, Andrzej Gorczyca, Stanisław Okoński, Ryszard Nikodem, Elżbieta Seferowicz, Czesław Sławek, Henryk Strzódka, Marek Wach (wiceprzewodniczący ds. informacji). Region Śląsko-Dąbrowski jest najliczniejszym w kraju - zrzesza 1 128 992 członków, zorganizowanych w 1325 organizacjach zakładowych. 

6-12 LIPCA

► W Kielcach odbywa się I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego. Przewodniczącym Zarządu Regionu zostaje Marian Jaworski. 

7 LIPCA

► Ojciec Święty Jan Paweł II ustanawia biskupa warmińskiego Józefa Glempa arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski. 

10-11 LIPCA

► W Rzeszowie obraduje się I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego. Zostaje wybrany 60-osobowy Zarząd Regionu z przewodniczącym Antonim Kopaczewskim. 

10-12 LIPCA

► W Tarnowie obraduje I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska.  Zostaje wybrany 66-osobowy Zarząd Regionu z przewodniczącym Wacławem Sikorą, 31-osobowa Komisja Rewizyjna. 

11 LIPCA

► W Warszawie obraduje Zjazd Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W wyniku krytycznej oceny pracy niektórych członków 12-osobowego Prezydium Komitetu 4 osoby zostają zawieszone, a Roman Bartoszcze prosi o zwolnienie go z pracy w prezydium. Pozostają: przewodniczący - Jan Kułaj, wiceprzewodniczący - Piotr Baumgart, wiceprzewodniczący i rzecznik prasowy - Gabriel Janowski, skarbnik - Jan Ciosek, członkowie: Stanisław Chrobek, Janusz Rożek, Józef Ślisz. W tajnym głosowaniu dokooptowani zostają: Józef Teliga - sekretarz, Leszek Kamola, Kamil Matuszewski, Jarosław Naszowski, Jan Poterek. Zjazd postanawia o wydawaniu ogólnopolskiego tygodnika „Solidarność Rolników”. 

11-13 LIPCA

► W Poznaniu obraduje I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska. Zebrani wybierają władze Regionu z przewodniczącym Zarządu Regionu Zdzisławem Rozwalakiem; 15 lipca na posiedzeniu ZR zostaje wybrane Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący – Leonard Szymański i Andrzej Judek, sekretarz – Janusz Pałubicki, skarbnik – Franciszek Kuźma, rzecznik prasowy – Jerzy Nowacki, członkowie: Lech Dymarski (odpowiedzialny za kontakty z KKP), Michał Gerwel i Roman Schefke. 

12-13 LIPCA

► W Lublinie odbywa się ogólnopolska konferencja „Solidarność a samorządy pracownicze” z udziałem około 150 przedstawicieli komisji zakładowych „Solidarności” oraz komitetów założycielskich samorządu pracowniczego lub rad pracowniczych z dużych zakładów pracy, które nie zmieściły się w Sieci, a przejawiają ambicje do odgrywania wiodącej roli w swoim regionie. Konferencja jest zorganizowana w opozycji do Sieci i traktowana jako zebranie założycielskie nowej grupy działającej na rzecz samorządów. 

14-20 LIPCA

► Obraduje IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR. I sekretarzem KC pozostaje Stanisław Kania. 

17 LIPCA

► W Warszawie odbywa się zjazd przedstawicieli 17 regionalnych Ośrodków Badań Społeczno-Zawodowych NSZZ „Solidarność”. 

19 LIPCA

► W Katowicach funkcjonariusze SB i MO zatrzymali, pobili, a następnie porzucili w lesie w okolicach Katowic Józefa Bociana, pracownika Fabryki Domów w Siemianowicach, uczestnika głodówki w obronie więźniów politycznych. Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przekazał sprawę do Prokuratury Wojewódzkiej i zażądał ukarania funkcjonariuszy. 

20 LIPCA

► Prymas Polski abp Józef Glemp przyjmuje przewodniczącego KKP NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsę. 

23 LIPCA

► Rząd zmniejsza kartkowe przydziały mięsa, jednocześnie zapowiada podwyżka cen żywności.
Z oświadczenia Prezydium ZR Mazowsze: […] O zgodę na zmianę cen zwrócimy się do naszych członków wtedy, gdy będziemy przekonani, że stanowią one konieczny element wiarygodnego systemu naprawy polskiej gospodarki. W systemie tym muszą być gwarancje dla rzeczywistej samorządności załóg, pełnej samodzielności przedsiębiorstw i mechanizmów kontroli społecznej nad decyzjami gospodarczymi władz. […] 

24-26 LIPCA

► W Gdańsku obraduje Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Ustala termin I Zjazdu NSZZ „Solidarność” w dwóch turach: 5-7 września i 26 września - 3 października 1981. W końcowym komunikacie […] KKP stwierdza, że kryzys gospodarki polskiej przybiera formę coraz bardziej drastyczną. Z dnia na dzień kurczy się zaopatrzenie w żywność i artykuły przemysłowe pierwszej potrzeby. [...] życie codzienne polskich rodzin staje się udręką. […] Nie ma obecnie ważniejszej sprawy dla naszego Związku, niż zagwarantowanie elementarnych warunków życia narodu. 

25-26 LIPCA

► W Opolu obraduje I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego. Przewodniczącym Zarządu Regionu zostaje wybrany Stanisław Jałowiecki, zastępcami: Jarosław Chołodecki i Leonard Rypień. 

30 LIPCA

► W Łodzi, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie i Szczecinie odbywają się „marsze głodowe” kobiet protestujących przeciwko pogarszającemu się zaopatrzeniu w żywność. 

31 LIPCA

► Sejm uchwala nową ustawę o kontroli publikacji i widowisk, której projekt został uzgodniony z przedstawicielami „Solidarności” i środowisk twórczych. Ustawa przewiduje możliwość zaskarżenia decyzji cenzury do sądu oraz zaznaczania ingerencji cenzorskich w publikowanych tekstach.
► Gen. Mirosława Milewskiego na stanowisku ministra spraw wewnętrznych zastępuje gen. Czesław Kiszczak. 

6-7 lipca 1981 r.
6-7 lipca 1981 r.
6-7 lipca 1981 r.
6-7 lipca 1981 r.
6-12 lipca 1981 r.
6-12 lipca 1981 r.
10-11 lipca 1981 r.
30 lipca 1981 r.
30 lipca 1981 r.
30 lipca 1981 r.