×
×

Maj 1981

4 MAJA

► W Łodzi obraduje pierwsza tura I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność Ziemi Łódzkiej. 25 czerwca, podczas drugiej tury WZD, na przewodniczącego Zarządu Regionu zostanie wybrany Andrzej Słowik. 

5 MAJA

► Ukazuje się 1. numer „Solidarność Jastrzębie” – Tygodnika Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Redagują go m.in. Jerzy Skwara, Stefan Kosiewski, Zofia Zaremba, Bolesław Edelheit-Winczewski. Do 13 grudnia 981 r. ukaże się 31 numerów. 

6 MAJA

► Sejm uchwala ustawy: o związkach zawodowych rolników indywidualnych, o rejestracji kółek rolniczych oraz związków kółek i organizacji rolniczych, a także o rejestracji organizacji międzyzwiązkowych.
► W więzieniu we Wronkach rozpoczyna się bunt więźniów, będący początkiem fali strajków, buntów i głodówek w 109 zakładach karnych w całej Polsce. Więźniowie domagają się poprawy warunków życia, wynagrodzenia za pracę i respektowania praw obywatelskich. 

7 MAJA

► Przebywający w areszcie od 6 grudnia 1980 r. członek KPN Krzysztof Bzdyl rozpoczyna głodówkę protestacyjną. 

7-8 MAJA

► Zatrzymanie i pobicie przez funkcjonariuszy milicji dwóch osób na dworcu w Otwocku staje się powodem gwałtownych zamieszek w rejonie otwockiego posterunku MO. Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski i działacze miejscowej „Solidarności” powstrzymują tłum domagający się samosądu na milicjantach. 

9 MAJA

► W Warszawie odbywa się I Ogólnopolski Zjazd Regionalnych i Uczelnianych Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania. 

9-10 MAJA

► W ZM Ursus obraduje II Zjazd Prasy Związkowej, na którym reprezentowanych jest 101 redakcji niezależnych pism z całej Polski. 

10-16 MAJA

► Delegacja „Solidarności” w składzie: Lech Wałęsa, Zbigniew Bujak, Jan Rulewski, Władysław Frasyniuk, Elżbieta Potrykus, Lech Dymarski, Tadeusz Mazowiecki, Magdalena Wójcik, Henryk Lipczyc, prof. Janusz Beksiak, przebywa z wizytą w Japonii na zaproszenie Rady Głównej Japońskich Związków Zawodowych (Sohyo). 

12 MAJA

► Sąd Wojewódzki w Warszawie rejestruje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
► Do Warszawy przybywa przewodniczący Międzynarodowego Biura Pracy Francis Blanchard i spotyka się z przedstawicielami KKP. Tematem spotkania jest m.in. udział delegacji polskiej w sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy w czerwcu 1981 r.
► Z aresztu zwolniony zostaje Zygmunt Goławski – współzałożyciel Komitetu Obrony Ludzi Wierzących na Podlasiu i członek Konfederacji Polski Niepodległej. Z. Goławski od prowadził w areszcie głodówkę protestacyjną. 

13 MAJA

► Na placu św. Piotra w Rzymie turecki terrorysta Ali Agça dokonuje nieudanego zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II. 

15 MAJA

► Powstaje Katowickie Forum Partyjne przy KW PZPR w Katowicach, które 10 dni później opublikuje swoją deklarację, a następnie cztery rezolucje – zdecydowanie krytykujące linię polityczną kierownictwa partii i rządu jako ugodową wobec kontrrewolucji.

15 MAJA

► W Jeleniej Górze w klubie Gencjana obraduje pierwsza tura I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Jeleniogórskiego. 225 delegatów (z 375 wybranych) reprezentuje 156 tysięcy członków Związku. Duga tura odbędzie się 30 maja podczas której na przewodniczącego Zarządu Regionu wybrano Andrzeja Piesiaka.

15-16 MAJA

► W Bielsku-Białej odbywa się pierwsza tura I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Delegaci reprezentują 22 830 członków Związku, zrzeszonych w 563 organizacjach zakładowych. Przewodniczącym Zarządu Regionu został Patrycjusz Kosmowski; członkami Prezydium: Mieczysław Adamczyk, Henryk Juszczyk (I wiceprzewodniczący), Anna Kamińska, Arkadiusz Paszek (II wiceprzewodniczący), Andrzej Kralczyński, Grażyna Staniszewska, Marcin Tyrna, Antoni Włoch, Wiesław Wróbel, Andrzej Zając, Adam Gwiżdż (III wiceprzewodniczący), Jerzy Hilbrycht, Stanisław Podgórski oraz Janusz Januszewski. 

16-17 MAJA

► Na Politechnice Warszawskiej odbywa się I Ogólnopolska Wystawa i Kiermasz Wydawnictw Niezależnych, zorganizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów we współpracy z niezależnym wydawnictwem NOWa. Wystawę i kiermasz odwiedzają nieprzebrane tłumy warszawiaków.
► W kilku miastach Polski mieszkańcy spontanicznie wychodzą na ulicę w „białych marszach” połączonych z modlitwą w intencji wyzdrowienia Ojca Świętego Jana Pawła II. 

20 MAJA

► W Zakładzie prefabrykacji Elementów Budowlanych KBO Zagłębie w Sosnowcu 5 osób podejmuje głodówkę żądając uwolnienia więźniów politycznych.

23 MAJA

► W Poznaniu na pl. Adama Mickiewicza Anna Strzałkowska, matka zamordowanego 28 czerwca 1956 r. Romka Strzałkowskiego, wmurowuje akt erekcyjny pod Pomnik Ofiar Poznańskiego Czerwca 1956:
Dnia 23 maja 1981 roku, 1015 lat po chrzcie Polski, 190 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, 63 lata od chwili odzyskania niepodległości, 36 lat po zakończeniu II wojny światowej wmurowano ten akt erekcyjny pod pomnik Wdzięczności i Hołdu dla tych, którzy:
- 25 lat temu oddali swe życie, domagając się wolności i chleba,
- 13 lat temu cierpieli prześladowania, broniąc prawdy i kultury ojczystej,
- 11 lat temu byli mordowani, gdyż odważyli się protestować przeciw niesprawiedliwości,
- 5 lat temu byli maltretowani za to, że bronili swojej robotniczej godności,
- rok temu stali się prawdziwym gwarantem tego, że Polak nie będzie wyzyskiwał Polaka.
Ten pomnik powstaje dzięki ofiarności całego społeczeństwa. Ma być wyrazem jedności w tworzeniu lepszej przyszłości Narodu, którą zapoczątkowali robotnicy Poznania 28 czerwca 1956 roku. Ten akt erekcyjny na Wieczną Rzeczy Pamiątkę kładąc, ufamy, że Chrystus, Ten, który nadał krzyżowi Zbawczą Godność, będzie też źródłem Godności i Siły dla tych, którzy będą się zatrzymywać przed tym pomnikiem.
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956
Społeczny Komitet Obchodów 25 Rocznicy Poznańskiego Czerwca.
 

24 MAJA

► Ukazuje się 1. numer tygodnika „Rzeczywistość”, pisma wyrażającego opinię dogmatycznych kręgów PZPR. Redaktorem naczelnym został Henryk Tycner, a jego zastępcą Bolesław Borysiuk. 

25 MAJA

► W Komendzie Dzielnicowej MO w Nowej Hucie zawiązuje się pierwszy Komitet Założycielski Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Komitety Założycielskie powstaną też w Warszawie, Lublinie i innych miastach.
► W 14 ośrodkach akademickich odbywają się, zorganizowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów i „Solidarność”, marsze w obronie więźniów politycznych – członków KPN oraz Jerzego i Ryszarda Kowalczyków. Wzięło w nich udział ponad 100 tys. osób.
► W Opolu Starym k. Siedlec pobity został przez „nieznanych sprawców” Stanisław Karpik, wieloletni działacz opozycji demokratycznej, współpracownik „Solidarności”.
► Katowickie Forum Partyjne ogłasza deklarację programową, która stwierdza m.in.: […] Cała partia i jej poszczególni członkowie pod naporem obcych wpływów ideologicznych, którym zawsze sprzyjał w przeszłości i patronuje aktualnie prawicowy oportunizm oraz burżuazyjny liberalizm w szeregach samej partii, utraciły ideowo-polityczną i propagandową busolę walki o socjalizm.[…] 

26 MAJA

► W Sosnowcu w Fabryce Samochodów Małolitrażowych głodówkę rozpoczęły 3 osoby w proteście przeciw więzieniu ludzi za przekonania.

27 MAJA

► Na festiwalu filmowym w Cannes Grand Prix – Złotą Palmę, otrzymuje film Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza” (scenariusz Andrzej Ścibor-Rylski). 
► Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ „Solidarność Chłopska”

28 MAJA

► Umiera Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. 

30 MAJA

► Stanisław Kania i gen. Wojciech Jaruzelski przyjmują przebywającego w Polsce marsz. Wiktora Kulikowa.
► W Warszawie, z udziałem wielotysięcznych tłumów, odbywają się uroczystości pogrzebowe kard. Stefana Wyszyńskiego. Uczestniczą w nich m.in. przedstawiciele władz państwowych, Watykanu i „Solidarności”. 

16 maja 1981 r.
17 maja 1981 r.
28 maja 1981 r.